ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွ တရားမဝင္ေတာရိုင္းတိရိစာၧန္ေရာင္းဝယ္ေဖာက္ကားမႈအဓိကေနရာမ်ား by VOICES FOR WILDLIFE
Skip to content
Home
10%

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွ တရားမဝင္ေတာရိုင္းတိရိစာၧန္ေရာင္းဝယ္ေဖာက္ကားမႈအဓိကေနရာမ်ား

WWF-Myanmar မွ ေရႊတိဂံုဘုရားရွိ တာဝန္ရွိသူမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္မႈ

VOICES FOR WILDLIFE
By VOICES FOR WILDLIFE

© 2024 VOICES FOR WILDLIFE

‘မိုမိုတို့အတြက္ ရင္တြင္းစကားသံ’ ဆိုသည္မွာ ျမန္မာ့ဆင္မ်ား သတ္ျဖတ္ အေရခြံ ဆုတ္ယူခံေနရသည္ကို ျပည္သူမ်ား သိရွိေစရန္ ျပဳလုပ္ေသာ အစီအစဥ္ ျဖစ္ပါသည္။ အပတ္စဉ္ ပ်မ္းမွ် ျမန္မာ့ဆင္ တစ္ေကာင္နႈန္း ဆံုးရံႈးေနရသည္ကို အခ်ိန္မီ မတားနိုင္လွ်င္ ၎တို႔ မ်ဳိးသုဥ္း သြားပါလိမ့္မည္။ ဤလႈပ္ရွားမႈသည္ ျမန္မာ့ဆင္မ်ားကို မဆုံးရႈံးရမီ တစ္ဦးခ်င္းနွင့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက အမ်ား သိရွိေစေရး ေျပာၾကားေပးရန္ ေတာင္းဆိုျခင္း ျဖစ္ပါသည္။
For the website in English: www.voicesforwildlife.org
Join 82 others
By subscribing to the mailing list of VOICES FOR WILDLIFE your email address is stored securely, opted into new post notifications and related communications. We respect your inbox and privacy, you may unsubscribe at any time.
Loading, please hold on.